REGULAMIN KONKURSU

[z dnia 12.01.2016]

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „STWÓRZ-PRZETWÓRZ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma DSM Nutritional Products Sp. z o. o. ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, grupa osób, organizacja, bądź firma, która prześle zgłoszenie do dnia 17.04.2016 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • jeden uczestnik przysyła co najmniej jedno zdjęcie lub film wraz z opisem na adres mailowy biuro.mszczonow@dsm.com
 • przyjmowane są jedynie filmy i zdjęcia cyfrowe, nadsyłający może zostać poproszony o nadesłanie zdjęcia w jakości do druku
 • zdjęcia i filmy muszą być autorskie, nie mogą łamać praw intelektualnych ani majątkowych drugich osób
 • nadesłanie zdjęcia i/bądź filmu oznacza zgodę na jego publikację oraz wykorzystanie przez firmę DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
 • wyboru zwycięzców dokonywać będzie specjalna komisja powołana przez Organizatora

§3

NAGRODY

 1. Nagrodzone w Konkursie zostaną 3 pierwsze miejsca
 2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy zostali wybrani przez komisję powołaną przez Organizatora
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator
 4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na stronie http://dsmnutritionalproducts.pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/DSMNutritionalProducts/?ref=hl
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem zrzeczenia się prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika w ranking

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://dsmnutritionalproducts.pl/ lub na Facebooku https://www.facebook.com/DSMNutritionalProducts/?ref=hl